Добродојдовте на страната на електронско даночно одделение на ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ.
За да се логирате потребно е физичките лица да го внесат својот матичен број додека правните лица својот даночен број.

Најава


 


Лозинката ја имате во решението за данок за имот кое го имате добиено на домашна адреса. Доколку немате лозинка, можете да ја добиете во просториите на ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ.
КОНТАКТ
Одделение за администрирање со даноци и комунални такси
тел. 032/ 444-169 , локал 118
e-mail: danocno@svetinikole.gov.mk